Algemene voorwaarden

1. LEVERINGSTERMIJN

a) Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling is de leveringstermijn niet bindend. Indien de verkoper, na het verstrijken van die termijn niet levert, dan stuurt de koper hem een ingebrekestelling per aangetekende brief. Wordt de levering niet uitgevoerd binnen de 15 dagen na deze ingebrekestelling, dan mag de koper zijn rechten laten gelden wegens vertraging in de levering.

b) De aanduidingen moeten derwijze gegeven worden dat het de verkoper mogelijk is het contract in de voorziene termijnen uit te voeren.

 

2. OVEREENSTEMMENDE UITVOERING

De overeenstemmende uitvoering wordt alleen gewaarborgd mits een gebruikelijke afwijking.

 

3. PLAATS VAN LEVERING - VERVOER

a) Behoudens bijzondere bepaling geschieden de leveringen in de fabriek van de verkoper.

b) De koopwaren reizen op risico van de koper.

 

4. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

a) De klachten wegens een andere reden dan de verscholen gebreken zijn nul en van gener waarde, indien zij niet binnen de acht dagen na het ontvangen der goederen schriftelijk worden uitgebracht. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende de verscholen gebreken binnen de 12 maanden na ontvangst der goederen ingediend worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen.

b) Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.

 

5. BETALING

De koopwaar is betaalbaar in de woning van de verkoper. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 12% / jaar en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Ingeval op de vervaldag van de factuur de betaling niet plaats heeft, behoudt de leverancier zich het recht voor, over te gaan tot de vordering van de hoofdsom verhoogd met de intresten en andere bedragen verschuldigd krachtens de onderhavige voorwaarden, hetzij door een geaccepteerde- of niet geaccepteerde wissel, ontvangkaart, kwijtschrift, of alle andere betalingswijzen, de kosten die uit deze invordering voortspruiten, vallen ten laste van de koper.

Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder een behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal ons voor de administratieve kosten, veroorzaakt door de wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 10% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de voornoemde termijn.

De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

 

6. OVERMACHT

De gevallen die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te niet te doen, indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt. De aanvullende uitstellen na de ingebrekestelling worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.

 

7. SCHORSING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT

(uitdrukkelijk beding van ontbinding)

Indien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten. Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, ten allen tijde;

- met kennisgeving bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

- zonder ingebrekestelling, dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen.

In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na de ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen.

 

8. BEVOEGDHEID RECHTBANK

De verkoper behoudt zich het recht voor, ieder geschil, voortvloeiend uit het onderhavig contract, voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied.

 

9. AFWIJKINGEN

Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van het onderhavig contract, noch een vernieuwing, noch een afwijking aan.

 

10. ORDERANNULERING

Order annuleringen zullen slechts aanvaard worden indien gedaan per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen van de datum van het order. Na deze termijn zal 30% van het totale bedrag der geannuleerde bestelling als schade-vergoeding in rekening gebracht worden.

 

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De juridische eigendom van de geleverde artikelen en producten zal slechts naar de koper overgaan op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en bijhorigheden aan de verkoper.

Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft evenwel de koper niet de bestelling te vernietigen, mogelijkheid welke alleen de verkoper is geboden.

Bijgevolg, in geval van wanbetaling, kan de verkoper, voor zover de geleverde goederen, al dan niet volledig, fysisch in de lokalen van de koper verblijven, de wederafstand ervan vorderen bij aangetekende postbrief met ontvangstmelding, onmiddellijk gevolgd door de wegname van de goederen door zijn zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten.

Anderzijds zal de koper, alhoewel hij nog niet de juridische eigenaar van de goederen is, er de enige bewaarder van zijn vanaf het ogenblik van hun effectieve levering en dit zowel t.o.v. de verkoper als t.o.v. derden. Hij draagt er ondermeer alleen de gehele verantwoordelijkheid voor en zal een verzekering nemen, waarvoor verantwoording dient afgelegd, tegen alle mogelijke risico‘s. Hij zal derhalve niet mogen inroepen: verlies, beschadiging, brand of explosie of in het algemeen eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de levering volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen.

 

Om babimex.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.